top of page
Konflikt & Försoning

En traditionell tvist rörande vårdnad-, boende-, och umgängesfrågor som avgörs i domstol leder till beslut i sakfrågorna.  Processen med utredning och beslut i domstol innebär ofta att föräldrarnas konflikt kvarstår och till och med fördjupas.  Konsekvensen är att många barn blir föremål för upprepade tvister med påföljande utredningar som pågår under en betydande del av barndomen.

 

Kunskapen om barns utsatthet i vårdnadskonflikter  ger anledning till  att utveckla mer funktionella arbetsmetoder . Forskningen visar att barn riskerar betydande känslomässiga svårigheter i samband med konflikter mellan föräldrarna. Upprepade och långvariga konflikter  utgör ett hot mot barns hälsa och utveckling, i vissa fall med ett livslångt lidande som följd. 

 

Konflikt & Försoning är en modell som syftar till att stödja föräldrar i ett samarbete kring barnet inom ramen för den rättsliga processen. Inspiration har hämtats från liknande modeller i nordamerika och Norge. I Sverige pågår för närvarande ett arbete med utveckling av Konflikt&Försoning på flera håll.

 

Syftet är att hitta varaktiga lösningar på föräldrars konflikt.  Detta kan uppnås om föräldrarna vill, och får stöd i, att kommunicera och samarbeta med barnets bästa i fokus. Vår roll som familjerättssekreterare är att agera som sakkunniga i processen och att lyfta fram barnperspektivet.

 

Vi har sedan 2011 arbetat med en stor mängd ärenden enligt Konflikt & Försoning. Utfallet är mycket positivt, se rapport under fliken nyheter.
 

Vi erbjuder föreläsningar, utbildning, handledning om arbetsättet samt åtar oss uppdrag enligt denna modell.

 

 

 

 

 

 Antonija Andersson                        andersson@medlingsbolaget.se

 0764 22 22 25

Medlingsbolaget

Fabriksgatan 14

222 35 Lund

 Therése Kumlin

 kumlin@medlingsbolaget.se  0764 22 52 52

 

bottom of page